Algemene voorwaarden

1. Auteursrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens, data en andere elementen de rechtmatige en intellectuele eigendom zijn en blijven van QUALIFIED CREATIVES BV of andere rechthebbenden en verbindt er zich toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, commercieel of enige ander gebruik van informatie, gegevens en andere elementen van deze website, is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van QUALIFIED CREATIVES BV of de rechthebbende.

2. Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dienen slechts ter informatie van de gebruiker. QUALIFIED CREATIVES BV tracht naar best vermogen de juistheid en volledigheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. Alle informatie en ,( producten), diensten worden dus geleverd in de “staat waarin ze zich bevinden “ en dit zonder de minste waarborg vanwege QUALIFIED CREATIVES BV. QUALIFIED CREATIVES BV is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de website of de informatie, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie. QUALIFIED CREATIVES BV streeft ernaar haar diensten in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden. Wegens gevallen van overmacht kan de toegang tot de site onderbroken zijn maar QUALIFIED CREATIVES BV kan zelf de toegang eveneens onderbreken wegens onderhoud en updating van programma’s of om enige andere technische reden. QUALIFIED CREATIVES BV is nooit aansprakelijk voor die onderbrekingen of de gevolgen daarvan voor de gebruiker of voor derden. Deze onderbrekingen kunnen nooit aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding vanwege de gebruiker om welke reden ook.

3. De verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker mag deze website gebruiken mits hij QUALIFIED CREATIVES BV garandeert dat hij deze website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig, onwettelijk doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn.

4. Links

Het is mogelijk dat QUALIFIED CREATIVES BV op deze website een link maakt naar een andere website waarvan QUALIFIED CREATIVES BV meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. QUALIFIED CREATIVES BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

6. Contact

QUALIFIED CREATIVES BV vraagt de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat QUALIFIED CREATIVES BV de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Gelieve contact met ons op te nemen via e-mail op info@qualifiedcreatives.be.